Условия за кандидатстване за кредит на „Ти Би Ай Банк” ЕАД


ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
С настоящото подписаният/ата .......................................................................................................ЕГН............................,заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) между нас, като в тази връзка декларирам, че:1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и „4финанс“ ЕООД ми предоставиха информация за:1.1. Данните, които ги идентифицират като администратори на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД („Банката“) и “4финанс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2, ЕИК 202393458, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 371033 на Комисия за защита на личните данни („4финанс“);1.2. Целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за моята идентификация и за извършването на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, включително и при предоставянето на услуги въз основа на автоматично вземане на решение, във връзка с искания от мен потребителски кредит, на моята платежоспособност и предварителна оценка на риска за Банката или съответно за 4финанс от евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит с мен, за или във връзка с анализ на задълженията ми, за събиране на вземания, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката или съответно 4финанс, във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние по реда на Секция 7 по-долу), за предотвратяване изпиране на пари и измами, за управление на сметките ми - когато имам открити такива в Банката, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на Банката или съответно 4финанс, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в Банката или съответно 4финанс, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на Банката или съответно 4финанс (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), както и за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката или съответно 4финанс (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит) като събираните данни са съотносими и ненадхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели. Банката или съответно 4финанс няма да събира, обработва или съхранява лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, освен при условията на чл. 5, ал 2 от Закона за защита на личните данни;1.3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на Банката или съответно на 4финанс и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД;1.4. Задължителният или доброволният характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката или съответно 4финанс и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с Банката или съответно с 4финанс;1.5. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно: за правата ми по Глава пета ЗЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от Банката, съответно от 4финанс потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от Банката, съответно от 4финанс да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред Банката, съответно пред 4финанс срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до Банката, съответно до 4финанс, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно;1.6. Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: Банката, съответно 4финанс ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление - декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор или друг договор, включително за предоставяне на финансови услуги от разстояние по реда на Секция 7 по-долу, ще бъда допълнително уведомен/а за срока за съхраняване;2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД на Банката, съответно на 4финанскато администратори на лични данни, без необходимост от друго допълнително съгласие или упълномощаване, да включи личните ми данни в съответната база данни, в т.ч.да търси, получава, обработва и съхранява всякаква незабранена от закона информация, съдържаща мои лични данни, включително данни от Централния Кредитен Регистър, Регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ, от Националния осигурителен институт, от банковите и търговските партньори или кредитори и от всеки друг администратор на лични данни, при когото се събират, обработват или съхраняват мои лични данни (включително и тези, които евентуално ще предоставям в бъдеще), за изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, включително за предоставяне на финансови услуги от разстояние по реда на Секция 7 по-долу); да предоставя събраните лични данни на трето лице в случай, че предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между третото лице и Банката съответно на 4финанс, както и за действията, предхождащи сключването на договор и предприети по мое искане от Банката, съответно от 4финанс, както и в случай, че предоставянето е необходимо за сключването и изпълнението на задължения по договор, сключен в мой интерес между Банката, съответно между 4финанс и третото лице и в случаите, когато предоставянето е необходимо или се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, за провеждане на наказателно производство или за изпълнение на наказания. Упълномощавам Банката, съответно 4финанс да проверява достоверността и актуалността на личните ми данни посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и да иска от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит или друг договор, включително за предоставяне на финансови услуги от разстояние по реда на Секция 7 по-долу. С настоящото давам и изричното си съгласие, настоящото Заявление - декларация и копие от него да бъдат съхранявани в документалния архив на Банката, съответно на 4финанс за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЗЛД, независимо от това, дали ще сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, включително за предоставяне на финансови услуги от разстояние по реда на Секция 7 по-долу.3. Давам изричното си съгласие Банката, съответно 4финанс да съхранява копия на моята лична карта за нуждите на пълната ми идентификация като потенциален клиент на Банката, съответно на 4финанс;4. Давам изричното си съгласие Банката, съответно 4финанс самостоятелно да изисква и да получава лични данни, свързани с гражданската ми регистрация, както и да обработва същите по смисъла на §1 от ДР на ЗЗЛД от национална база данни „Население”, както и да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни в съответствие със ЗЗЛД, като изисква и получава справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като овластявам Банката, съответно 4финанс да действа като мой пълномощник по смисъла на ЗЗЛД, включително да изисква и да получава справки за начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.5. Давам съгласието си да ми бъде сключена застраховка „Живот“ по Специалните условия на Групова полица №81005TBI2011 на ЗК УНИКА Живот АД, за което давам и своето изрично съгласие личните ми данни да бъдат обработени и съхранявани от Банката, в качеството й на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както и от ЗК УНИКА Живот АД и от неговите партньори за целите на администриране на определеното застрахователно покритие. (При несъгласие да се зачертае описаното съгласие).Приемам Условията на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по полицата. Декларирам, че към настоящия момент съм в добро здраве, не съм диспансеризиран като хронично болен и не провеждам медикаментозно лечение, нямам определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и не съм в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК. С подписа си гарантирам, че през последните 3 години не съм боледувал, не съм лекуван и не ми е било известно да съм имал едно от следните заболявания:- сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма;- тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхимична болест, хипертония, силикоза и др.)- злокачествени заболявания (например рак, левкемия)- тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност )- положителна СПИН инфекция, или тежки хронично-инфекциозни заболявания (напр. хепатит В / С)”.С настоящето декларирам, че всички мои твърдения са пълни и верни, както и че те са основата, на която се изисква застрахователно покритие по настоящия застрахователен договор.Получих информацията за ползватели на застрахователни услуги по смисъла на глава 33 от КЗ.Давам съгласието си личните ми данни (включително здравните ми данни) да бъдат обработвани от ЗК УНИКА Живот АД или неговите партньори единствено и само за целите на застрахователното покритие по застрахователната ми полица, както и давам съгласието си Застрахователят да получава данни от здравни, медицински и други организации и лица, медицински и други документи, касаещи моето здравословно състояние. Давам съгласието си информация, считана за застрахователна тайна, да бъде разкривана на дружества от Групата.С настоящoто оторизирам всеки доктор, болница, клиника или медицински доставчик, застрахователна компания или всяка друга компания, институция или друго физическо лице, което разполага с документи или информация за мен да предостави на Застрахователната Компания пълна информация, в това число и копия от техните документи за всякакво заболяване или злополука, лечение, прегледи, препоръки за лечение или настаняване в болница. Всяко фотокопие на тази оторизация ще бъде със силата на оригинален документ.Също така приемам, че в случай на отказ за предоставяне на информация, или предоставяне на невярна информация, Застрахователната Компания има право да откаже застрахователното покритие, да отхвърли или промени условията на договора или да откаже изплащане на застрахователно плащане.С настоящото определям за неотменимо ползващо лице Банката за обезщетение равно на остатъчния размер на кредита ми към датата на настъпване на застрахователно събитие. Разликата до предвиденото застрахователно обезщетение да се изплати на законните ми наследници.6. Декларирам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит и в случай, че сключеният договор за потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази еднократна такса за оценка на риска да бъде финансирана от Банката, като аз съответно ще възстановявам на Банката сумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит.7. Давам изричното си съгласие в бъдещите си отношения с Банката да заявявам и да получавам от Банката финансови /банкови/ услуги от разстояние, включително да сключвам договори за предоставяне на такива услуги, чрез използването на средства за комуникация от разстояние, като във връзка с това декларирам, че съм съгласен/а и приемам редът и начинът за предоставяне на финансови услуги от разстояние и сключване на договори за финансови услуги от разстояние, както следва:7.1. В съответствие с действащото законодателство и вътрешните си правила и процедури Банката предоставя от разстояние следните финансови услуги на потребители (каквото качество ще имам и аз, ако ползвам такива услуги): 1) Потребителски кредити по смисъла на Закона за потребителския кредит; 2) Публично привличане на влогове и други възстановими средства по смисъла на Закона за кредитните институции; 3) Платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, включително откриване на депозитни, разплащателни и други платежни сметки и издаване на платежни инструменти – банкови кредитни и дебитни карти и интернет банкиране; 4) Издаване на електронни пари под формата на предплатени карти;7.2. При горните условия потребителят има правото да поиска от Банката, съответно Банката има правото да предостави на потребителя всяка от услугите по т.7.1, чрез използването на едно или няколко средства за комуникация от разстояние (интернет страницатa на Банката, електронна поща /e-mail/, телефон и други допустими от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) средства за комуникация). В искането си потребителят следва да конкретизира параметрите на избраната от него финансова услуга (размер и срок на кредита, размер и срок на депозита, кредитна или дебитна карта и т.н.) и да предостави изисканата от Банката допълнителна информация, чрез някое от средствата за комуникация от разстояние;7.3. Сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние: За всяка от услугите по т.7.1 потребителят и Банката ще сключват нов договор или допълнително споразумение/анекс към съществуващ договор, в зависимост от вида на услугата и съгласно вътрешните правила и процедури на Банката, като така сключените договори/допълнителни споразумения/анекси ще имат характеристиките на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, по смисъла на ЗПФУР и ще се считат за сключени и пораждащи действие между страните по тях след получаване изявлението на потребителя, с което последният дава своето съгласие за тяхното сключване;7.4. Авторство на електронните изявления - за установяване авторството на изявленията, дадени от Банката или потребителя чрез средства за комуникация от разстояние, включително и изявлението на потребителя, с което последният дава своето съгласие за сключване на съответния договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Банката и потребителят приемат, че всяка идентифицираща автора на изявлението информация, която е добавена или логически свързана с изявлението, има стойността на саморъчен подпис съгласно чл. 13, ал.4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Всички изявления на страните записани на траен носител (електронна поща, интернет страница и др.), който позволява същите да бъдат възпроизведени, са електронни документи съгласно ЗЕДЕУУ, като писмената форма на договора за съответната финансова услуга ще се смята за спазена, ако е съставен електронен документ.8. С подписване на настоящото, декларирам че:8.1. съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имам качеството на местно лице за целите на данъчното облагане само на Република България;8.2. не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава по смисъла на чл. 5а, ал. 1 от ЗМИП във връзка с чл. 8а, ал. 1 от ППЗМИП и не съм свързано лице с лице, заемащо или заемало такава длъжност (ако твърдението не е вярно, моля зачертайте този текст и попълнете съответните данни в отделна декларация);8.3. посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. В случай, че встъпя в договорни отношения с Банката се задължавам при настъпване на промяна в посочените от мен данни да я информирам незабавно и в писмена форма, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо;8.4. в случай че ми бъде открита сметка в Банката съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.Град: ................... Заявител: ..................................Дата: ...................... .......................................................................
Изтрий всички от списъка Сравни (0)
{{ p.title_bg }}